Uslovi korišćenja

Uslovi upotrebe 3D FLEA MARKETA (Ugovor)

UGOVOR
Između 3D FLEA MARKET portala i Vas kao korisnika naših usluga

PAŽNJA.
KADA  KLIKNETE NA DUGME  «PRIHVATAM»  KOJE SE NALAZI NA DNU OVOG DOKUMENTA POSTAJETE KORISNIK USLUGA 3D FLEA MARKET PORTALA. TIME POTVRĐUJETE DA STE PROČITALI, PRIHVATILI I U POTPUNOSTI RAZUMELI USLOVE OVOG UGOVORA.
VAŠA IZJAVA I PRIHVATANJE USLOVA OVOG UGOVORA, ZATIM PRAVA, DUŽNOSTI I OGRANIČENJA ISTAKNUTIH U OVOM UGOVORU, KAO I U NAVEDENIM PRATEĆIM DOKUMENTIMA, SMATRA SE LEGALNIM SREDSTVOM PRILIKOM POZIVA NA USLOVE ZAKUPA I KORIŠĆENJA.

SADRŽAJ:
1             Definicije……………………………………………………
2             Opšti uslovi…………………………………………………
3             Ugovor ……………………………………………………..
4             Usluge ………………………………………………………
5             Sajt…………………………………………………………..
6             Tezga………………………………………………………...
7             Podaci o korisniku…………………………………………...
8             Odgovornosti i ograničenja………………………………….
9             Cesija ugovora……………………………………………….
10           Cene i plaćanje ……………………………………………....
11           Ograničenje i ukidanje usluga……………………………….
12           Reklamacija………………………………………………….
13           Trajanje i prestanak ugovora…………………………………

1. DEFINICIJE

1.1 3D FLEA MARKET pruža usluge koje su dostupne na portalu
1.2 Tezga podrazumeva prostor na kome korisnik izlaže, prodaje, zarađuje novac, troši novac, kupuje robe ili usluge, reklamira jednu ili više usluga ili proizvoda, prezentuje svoj biznis, obavlja komunikaciju sa svojim klijentima. Ovaj prostor se iznajmljuje na određeni vremenski period po ceni i uslovima koje određuje 3D FLEA MARKET portal.         
1.3 Korisnik je lice koje je korisnik usluga 3D FLEA MARKET portal-a.
1.4 Sajt podrazumeva mesto na kome se na mreži nalaze odgovarajući sadržaji u ovom slučaju pojam se u širem smislu odnosi na sajt 3D FLEA MARKET.
1.5 Kupac označava osobu koja dolazi na sajt radi kupovine, informacija, komunikacije, zabave i drugih njemu zanimljivih sadržaja
1.6 Ugovor se odnosi na ovaj ugovor
1.7 Uslovi podrazumevaju uslove (Opšte uslove, dužnosti, obaveze, zakonske akte, ograničenja i kodekse) korišćenja usluga kojih je Korisnik dužan da se drži.
1.8 Mreža u širem smislu podrazumeva svetsku internet mrežu odnosno www (world wide web).
1.9 Korisnički servis označava organizacionu jedinicu u okviru Sajta koja se bavi brigom o potrebama Korisnika.
1.10 Pano podrazumeva celoprozornu stranicu na kojoj se nalazi Tezga i prateći sadržaji u vezi sa istom.
1.11 Osnovna stranica podrazumeva stranicu ili prozor na kome se nalazi Tezga u domaćem 3Dflea okruženju.
1.12 Članska sekcija podrazumeva skup web stranica koje su dostupne isključivo registrovanim korisnicima sajta pod uslovima ovog ugovora.

2. OPŠTI USLOVI

2.1 Opštim uslovima ugovora o zakupu Tezge na Sajtu određuju se uslovi pod kojim 3Dflea i njegovi ovlašćeni prodavci imaju ovlašćenje da zaključe ugovor sa licem koje popuni zahtev za zaključivanje ugovora o korišćenju usluga.
2.2 Bilo kakva posebna pogodba ili/i promena ili/i dopuna ugovora (Aneks ugovora) zaključenog sa Korisnikom u odnosu na Opšte uslove obavezuje 3D FLEA MARKET jedino ako je pismeno odobrena od strane svih suvlasnika 3D FLEA MARKET portala.
2.3. 3D FLEA MARKET ima pravo da u skladu sa svojom poslovnom politikom vrši izmene Opštih uslova o čemu će blagovremeno obaveštavati Korisnika.

3. UGOVOR

3.1 Korišćenje usluga se odobrava na osnovu popune Zahteva od strane Korisnika za zaključivanje ugovora dodelom Tezge koja se implementira na Sajt i služi za identifikaciju korisnika, te omogućava koričćenje ugovorenih usluga.
3.2 Korisnik podnosi Zahtev za zaključivanje ugovora u digitalnoj formi na standardnom formularu koji se nalazi na Sajtu i pritiskom na dugme «Prosledi» potvrđuje verodostojnost podataka.
Podneti Zahtev za zaključenje ugovora obavezuje korisnika 8 (osam) dana od dana podnošenja i u navedenom roku 3D flea ima pravo opcije.
Ukoliko 3D flea u roku iz prethodnog stava ne aktivira ugovor, Korisnik je oslobođen obaveze prema 3D flea i može odbiti zaključivanje ugovora.
3D flea je obavezan da Korisnika obavesti o razlozima zbog kojih nije prihvaćen Zahtev za zaključivanje ugovora i dužan je izvršiti povraćaj sredstava.
3.3 Tezga koja omogućava korišćenje usluga Sajta uz plaćanje pretplate, dodeljuje se Korisniku na osnovu Korisničkog ugovora koji se zaključuje u digitalnoj formi.
3.4 Prilikom zaključivanja ugovora Korisnik potvrdjuje da je upoznat sa Uslovima.
3.5 Uslovi dopunjavaju Ugovor i na celovit način uređuju ugovorni odnos 3Dflea i Korisnika i u svakom slučaju obavezuju na isti način kao i zaključeni ugovor.

4. USLUGE
4.1 3Dflea se obavezuje da Korisniku pruža odabrane usluge iz svoje ponude u okviru raspoloživih kapaciteta i kvaliteta saglasno važećim propisima predviđenih poslovanjem.
4.2 3Dflea ima pravo da teritirijalnu pokrivenost usluga privremeno ili trajno i značajno izmeni zavisno od geografskih, političkih, klimatskih, tehničkih ili drugih faktora.
4.3 3Dflea garantuje raspoloživost usluga unutar granica teritorijalne pokrivenosti sa dopuštenim izuzecima za pojedine specifične lokacije i to kontinuirano sa mogućim odstupanjima u određenom vremenskom periodu ili nekom posebnom trenutku.
4.4 Korisnik je obavezan da ne ugrožava rad i ne nanosi štetu funkcionalnosti Sajta i da ne koristi one programe, usluge i sve druge oblike koji bi mogli ugroziti, poremetiti Sajt ili naneti smetnje drugim Korisnicima, kao i da se pridržava svakog uputstva i obaveštenja 3Dflea koji se odnosi na pravilno korišćenje usluga.
3Dflea zadržava pravo da odmah bez prethodne najave privremeno isključi usluge ukoliko Korisnik krši obaveze iz prethodnog stava.
4.5 U cilju održavanja nivoa kvaliteta usluga 3Dflea, preko Korisničkog servisa, pruža mogućnosti Korisnicima da zatraže potrebna obaveštenja, daju određene predloge za poboljšanje i prijave nepravilnosti u pružanju usluga.
4.6 Predlozi Korisnika za poboljšanje kvaliteta rada Sajta će se uzeti u razmatranje, ali nisu obavezujćeg karaktera za 3Dflea.
4.7 3Dflea ima pravo, da u slučaju osnovane sumnje za postojanje bilo kave nedopuštene ili prevarne ili kriminalne aktivnosti koja može naneti štetu Korisnicima i Mušteriijama i/ili Sajtu privremeno ili trajno isključi Korisnika usluge.
Korisnik je obavezan da se obrati Korisničkom servisu za sprovođenje neophodnih provera i ponovno ukljućenje usluga.

5. SAJT

5.1 3Dflea će održavati Sajt u skladu sa važećim standardima za ovu oblast poslovanja.
Eventualne greške biće otklonjene u najkraćem mogućem roku.
5.2 3Dflea zadržava mogućnost da zbog radova na Sajtu, njegovog premeštanaj i sl. privremeno obustai pružanje usluga u celosti ili delimično, a ukoliko se javi potreba za vanrednim izmenama sajta može bez prethodne najave može u bilo kom trenutku obustaviti pružanje usluga.

6. TEZGA

6.1 Korisnik je dužan da na Sajtu koristi samo Tezge koje su ponuđene na Sajtu, da se pridržava tehničkih uputstava za korišćenje da Tezgu ne koristi za bilo kakve nedozvoljene aktivnosti i krši zakon za datu zemlju niti da ne dozvoli odnosno ograniči pristup ili korišćenje drugim Korisnicima.
6.2 Korisniku se daje mogućnost koriščenja i drugih ličnih Tezgi, ali samo pod uslovima da su izrađene u naloženim programima, da su odgovarajuće veličine i u skladu sa svim ostalim zahtevima koje propisuje 3Dflea, a ovkakva promena ili/i dopuna obavezuje 3Dflea jedino ukoliko je u vidu dopunskog posebnog ugovora pismeno odobrena od strane generalnog direktora.
6.3 Na Tezgu i na Pano moguće je postaviti reklamne elemente. Po ovom pitanju sklapaju se posebni Ugovori o uslovima reklamiranja.
6.4 3Dflea zadržava sva prava da odmah bez prethodne najave Korisnika uskrati usluge ukoliko nastupi neki od slučajeva iz tačke 6.1.

7. PODACI O KORISNIKU

7.1 3Dflea se obavezuje da garantuje tajnost ličnih podataka Korisnika vezanih za korišćenje usluga kao i slobodu i tajnost razgovora na pratećim sadržajima i aplikacijama.
7.2 3Dflea određuje identifikacioni broj Tezge.
7.3 Korisnik se obavezuje da 3Dflea blagovremeno obavesti o eventualnim promenama podataka koje je dao u pristupnom formularu, i koji mogu biti od značaja za ispunjenje preuzetih obaveza, a ukoliko to propusti odgovoran je za nastalu štetu.

8. ODGOVORNSTI I OGRANIČENJA
8.1 3Dflea odgovara za stvarnu štetu za koju Korisnik dokaže da je nastala kao direktna posledica krajnje nepažnje ili namere ovlašđenih lica 3Dflea do visine pretrpljene štete ali najviše do iznosa od 1000 USD po jednom slučaju ili niza slučaja proisteklih iz istog izvora.
3Dflea ne odgovara za štetu u vidu izgubljene dobiti.
8.2 3Dflea neće biti odgovoran za funkcionisanje mreže i pružene usluge u slučaju da su kvalitet i raspoloživost usluga pod uticajem razloga koji izazivaju promene kojima je podložna Mreža kao što su fizičke smetnje, uticaji trećih lica na Mrežu, kao i zbog tehničkih problema i smetnji bilo koje prirode, neefikasnosti i/ili nepokrivenosti određenog područja.
8.3 3Dflea neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu u slučaju kada su razlozi van njegove kontrole (kao što su viša sila, neizvršavanje obaveza drugih mreža i opeatera ili akti državnih organa, političke prilike itd.) ne bi bio u stanju da na valjan način ispuni preuzete obaveze prema Korisniku ili pruži ugovorene uslouge ili nastupe posledice po drugu tehničku opremu ili eventualne zdravstvene implikacije.

9. CESIJA UGOVORA
9.1 Korisnik može ustupiti ugovor trećem licu uz prethodnu pismenu saglasnost 3Dflea.
9.2 Ugovor se može naslediti saglasno Zakonu o obligacionim odnosima.
Sa nasleđivanjem se upodobljava slučaj univerzalne sukcesije prava i obaveza pravnog lica.

10. CENE I PLAĆANJE
11.1 Cene usluga i druge komercijalne uslove određuje 3Dflea u skladu sa svojom poslovnom politikom.
11.2 3Dflea može u svakom trenutku da izmeni cene i usluge i/ili druge komercijalne uslove o čemu unapred i na pogodan način, (na primer putem internog glasila, isticanjem na Sajtu, ili putem drugih sredstava informisanja a u svakom slučaju putem Korisničkog servisa) obaveštava Korisnika.
Korisnik može u roku od 8 dana od isticanja promena iz prethodnog stava, otkazati ugovor. Ukoliko to ne učini smatraće se da je prihvatio navedene promene.
Ukoliko Korisnik otkaže ugovor u roku iz prethodnog stava na period obuhvaćen promenama primeniće se prethodno važeći uslovi, a razlika u odnosu na iznos plaćen po ispostavljenom računu će biti vraćen strani kja potražuje.
11.3 Korisnik se obavezuje da u celini plati zakup Tezge. Plaćanje se obavlja mesec dana ili godinu dana unapred. Delimične uplate se smatraju neurednim.
Plaćanje usliga se vrši onako kako se opredeli 3Dflea. (vidi: plaćanje usluga)
11.4 Korisnik se obavezuje da u slučaju docnje u plaćanju usluga plati pripadajuću zateznu kamatu.

11. OGRANIČENJE I UKIDANJE USLUGA
11.1 U slučaju docnje u plaćanju računa ili neuredne uplate 3Dflea ima pravo da po svom izboru ograniči ili ukine usluge Korisniku uz najavu učinjenu najmanje 48 časova pre ukidanja usluga.
11.2 Najava ograničenja ili ukidanja usluga vrši se na e-mail priložen na Zahtevu. Netačno popunjen Zahtev, odnosno priložena netačna e-mail adresa ide na štetu Korisnika.
3D flea neće se smatrati obaveznom da Korisnika obavesti na bilo koji drugi način osim putem e-maila.

12. REKLAMACIJA
12.1 Ukoliko obračun usluga nije pravilno izvršen Korisnik može uložiti reklamaciju uz obavezu da izmiri neosporni deo duga.
12.2 3Dflea će ispitati reklamaciju i Korisnika obavestiti o ishodu u roku od 8 dana, a ukoliko su potrebne složenije provere u roku od 15 dana od prijema prigovora.
12.4 Ukoliko se utvrdi da je podneta reklamacija osnovana Korisniku će po njegovom izboru biti vraćena uplaćena sredstva sa pripadajućom zateznom kamatom ili će se izvršiti kompenzacija sa dugovanjem po narednom računu.

13. TRAJNJE I PRESTANAK UGOVORA
13.1 Ugovor se zaključuje na neograničeno vreme.
Korisnik može otkazati ugovor pismenim obaveštenjem ili elektronskom poštom sa otkaznim rokom koji ističe poslednjeg kalendarskog dana tekućeg meseca.
13.2 3Dflea može raskunuti ugovor ukoliko Korisnik ne ispunjava uredno i/ili blagovremeno preuzete obaveze ili ako dođe do pokretanja stečajnog postupka.
13.3 Ukoliko korisnik ne izmiri dugovanje u roku od 30 (trideset) dana od dana ograničenja ili privremenog ukidanja usluga, ugovor se smatra raskinutim samim protekom navedenog roka bez dodatnog obaveštenja.

* Ime:
* Prezime:
* Ulica:
* Broj:
* Grad:
* Poštanski broj:
* Pokrajina:
* Država:
* Datum rođenja:
* Email:
* Telefon
* (min 3) Korisničko ime
* (min 7) Lozinka
* Ponovite lozinku
Telefon 2:
Skype:
Msn Messenger:
Yahoo Messenger:
Facebook email:
Twitter link:
ICQ:
* Naziv firme:
* Delatnost firme:
* PIB:
* Ulica:
* Broj:
* Grad:
* Poštanski broj:
* Pokrajina:
* Država:
* Telefon:
Telefon 2:
Email:
Web Sajt:
Kontakt osoba:
Funkcija kontakt osobe: